Тетрадка на учителя на първи клас

18.90 лв

Представяме ви една от най-новите публикации на Център за приобщаващо образование Тетрадка на учителя на първи клас.

Публикацията има за цел да подпомогне общообразователния учител в начален етап при:
 • своевременното идентифициране на конкретни трудности, които срещат неговите ученици в средата на първи клас и които водят до сериозни предизвикателства в усвояването на умения за четене, писане и математика;
 • идентифициране на силните страни на учениците;
 • планиране на конкретни мерки за подкрепа в клас;
 • проследяване на напредъка им;
 • насочване към подходящ специалист за подробна оценка на възможностите и потребностите при необходимост;
 • насочване на родителите към подходящи дейности за подкрепа у дома.

Тетрадката на учителя на първи клас съдържа:
 1. Карта за идентифициране на затруднения при четене и писане в първи клас
 2. Карта за идентифициране на затруднения в математическите умения в първи клас
 3. Форма за идентифициране на силните страни на ученика
 4. Помагало с мерки и дейности за подкрепа в клас и у дома
 5. Форма за планиране на мерки за дейности и подкрепа и проследяване на напредъка
 6. Приложения

Те са разпределени в 138 страници, формат А4.

Тетрадката на учителя на първи клас е разработена от екип от логопеди, специални педагози и психолози и е ревизирана от учители от партньорските училища на Център за приобщаващо образование, които са партньори по Програма „Едно училище за всички“, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Тетрадката е разработена за общообразователни учители, но би била полезна и за ресурсни учители, за студенти по начална и предучилищна педагогика и студенти по специална педагогика.

Към Тетрадка на учителя на първи клас сме разработили и интерактивно обучение Ранно оценяване на риска от обучителни трудности в начален етап – 2-ра част. Представяне на Карта за идентифициране на затруднения при четене, писане и математика и на идеи за дейности и стратегии за подкрепа в клас.

Обучението е с продължителност 16 учебни часа (8 ч. присъствена форма и 8 ч. дистанционна форма) и носи един квалификационен кредит.

Запознайте се и с другите тетрадки, разработени от екипа на Център за приобщаващо образование: