Светът в класната стая. Ръководство за учители


  • Какво е въздействието на глобалните процеси върху нашето ежедневие?
  • Какво е глобално образование?
  • Как може един модел за свързване на училищата от глобалния север и глобалния юг да допринесе за постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР)?
  • Какви стъпки да се предприемат и какви средства да се използват за запознаване с глобалните въпроси в училище?
Светът в класната стая. Ръководство за учители.