Фонологичното осъзнаване на децата - превенция на дислексия

18.00 лв

Монографията "ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ НА ДЕЦАТА /ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСЛЕКСИЯ/" отразява назрялата необходимост в съвременната българска наука за изследване на последователността на развитие на фонологичното осъзнаване на децата, особено в критично важния период от 4 до 7-годишна възраст, както и връзката му с усвояването на процеса четене и проявите на нарушения в тази област (дислексия). Чрез тази монография в българското научно пространство се популяризират съществуващи и в научната литература идеи и се предлагат собствени решения по отношение на универсалните и езиково специфичните тенденции в развитието на фонологичното осъзнаване. Оригинални аспекти на този труд са: аналозите и обсъждането на развитието на фонологичното осъзнаване на българския език върху това развитие; ранжирането на постиженията на българските деца по отношение на фонологичното осъзнаване и бързото назоваване; констатирането и описанието на идеосинкретични (специфични) процеси в развитието на фонологичното осъзнаване на децата с риск от дислексия. Предложена е оригинална методология за изследване на фонологичното осъзнаване и бързото назоваване чрез Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/.

Книгата е предназначена за логопеди, специалисти в областта на лингвистиката и психолингвистиката, педагози и психолози, работещи с деца, студенти по съответните специалности, какти и за всички, които се интересуват от съвременни изследвания, осигуряващи мостове между българския и световния опит.

За автора:
Катерина Щерева е доктор по логопедия и главен асистент в СУ„ Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са насочени към ранната диагностика и терапия на детското говорно и езиково развитие и превенция на дислексия. Член е на Световната асоциация по логопедия и фониатрия (IALP – International Association of Logopedics and Phoniatrics); участник в конгреси на Постоянния комитет за връзка между логопедите и ортофонистите от ЕС (CPLOL). Автор е на монографията „Фонологично осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“ и на Картинен тест за фонологично осъзнаване (КТФО) за деца от 4 до 7 год.


Още от автора: