ela-bg.eu

Децата – сигурни и защитени

Сигурността на децата винаги е била една от най-значимите каузи на Център за приобщаващо образование. Като продължение на десетгодишната работа на британския фонд Save the Children в България и нашия регион (1997-2007), екипът на Центъра продължава да налага принципите на детска закрила с убеждението, че всяко дете трябва да расте здраво в безопасна среда.
  ОЩЕ
От 2016 г. Център за приобщаващо образование (ЦПО) е пълноправен член и регионален представител на Keeping Children Safe за 12 държави в Източна Европа. Като регионален представител подкрепяме неправителствени организации при прилагането на международните стандарти за закрила на детето и разработването на  вътрешноорганизационни политики и процедури за закрила на детето, включително мониторинг на процеса и одит на съществуващи документи по темата. С дейността си Център за приобщаващо образование допринася за спазването на международните стандарти за закрила на детето в България, Латвия, Молдова, Полша, Чешка Република, Грузия, Армения, Азербайджан, Русия и Украйна.

Keeping Children Safe
Keeping Children Safe е активна разрастваща се организация, която работи за закрилата на някои от най-уязвимите деца по света от злоупотреба и експлоатация. Основана през 2001 г. от група водещи хуманитарни неправителствени организации в отговор на увеличаващите се случаи на злоупотреба с деца от страна на служителите  в лагерите, създадени при различни извънредни ситуации в Западна Африка. Представлява ангажимента на организациите по света да закрилят децата чрез прилагането и популяризирането на набор от ясни и изчерпателни стандарти за закрила, които всички организации могат и трябва да следват. Взаимодейства с местни организации и създава регионални центрове, които да допринасят налагане на стандартите за закрила на детето.

Чрез своите регионални партньори в Латинска Америка и Източна Европа Keeping Children Safe изгражда капацитет в организациите по отношение детска закрила чрез специализирано, съобразено с конкретни нужди обучение и наставничество като предлага:

Сертификатът от Keeping Children Safe гарантира, че съответната организация прилага мерки и има ангажимент за закрила на детето. Към момента Keeping Children Safe има 42 организации-членове, работещи в почти всички страни по света с програми, които влияят на животите на 134 милиона деца годишно. Членовете могат да взаимодействат на две нива – пълноправно и асоциирано членство. Мрежата насърчава организациите да споделят своя опит и научени уроци. Мрежата има активна програма за застъпничество, която работи с важни донори, спортни организации и регионални структури.

Keeping Children Safe осигурява стандарти и наръчници на международни организации, за да им помогне да предотвратяват риска от злоупотреба и експлоатация на децата, с които работят. Стандартите включват четири области: политики, хора, процедури и отчетност.

Проверете дали вашата организация работи според международните стандарти за закрила на детето.

Новини

Обучения

Проекти

Безопасни общности

Период: Октомври 2009 - Октомври 2011 г.