ela-bg.eu

Базовый обучающий семинар по разработке политики и процедур защиты детей в школе

Базовый обучающий семинар по разработке политики и процедур защиты детей в школе
Этот обучающий семинар  поможет школьной команде разработать политику и процедуры для работы в случаях предполагаемого злоупотребления ребенком. Он предназначен для руководства школы и к сотрудникам оперативного уровня (учителей, педагогических советников, воспитателей и др.). Обучающий модуль поможет выявить те аспекты работы, где могут существовать риски для детей, и уточнить конкретные роли и обязанности в школе. Кроме того, он предлагает и несколько практических пособий для самооценки и инструменты для проверки.

Продолжительность: 16 часов
Количество квалификационных кредитов: 1С водещ: Елисавета Таракджи  Дата на провеждане: 1 февруари (събота) 2020 г. от 09:30 ч. до 18:00 ч. Място на провеждане: Офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА, гр. София, ул. „Княз Борис I” 133 Сдружение за споделено учене ЕЛА организира обучения на тема "Училището - сигурна среда за децата" ( „Базов обучителен семинар по разработване на политика и процедури за закрила на детето в училище“), одобрено със заповед № РД09-1009/24.01.2017 на Министъра на образованието и науката. За кого е подходящо обучението: Директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители - целодневна организация Кратко описание: Обучението акцентира върху ползите от разработването и прилагането в рамките на училищната среда на актуални и разпознаваеми политика и процедури за закрила на децата. Отделя внимание на взаимовръзките между съществуващите нормативни изисквания към училището като страна в процеса на закрила на децата. Подчертава необходимостта те да бъдат интегрирани в единен документ – Политика за закрила, съдържаща съответни ясно разписани Процедури. Акцентира на необходимостта детската закрила да бъде разглеждана като цялостен подход и култура на взаимоотношения в училищна среда, която се отнася както за взаимоотношенията между децата, така и между възрастни и деца, като се явява надграждаща нормативните изисквания и писменият формат на документите по темата. Какво ще научите: Подходите в обучението подпомагат осмислянето на необходимостта от разработване на разпознаваеми от всички в училищната общност документи, регламентиращи отговорностите по детската закрила. Изграждат се полезни взаимовръзки и се поставя акцент на личния ангажимент и отговорност на възрастните в училище по отношение на прилагането на разработените документи. Също така, участниците имат възможност да се запознаят с разработени примерни текстове на политика и процедури и да ползват тяхното съдържание в процеса на разработване на актуални такива в тяхното училище. Задължително условие за участие: За успешното завършване на обучението и получаване на квалификационен кредит е необходимо участниците да преминат през електронния курс на Центъра „Запознаване с приобщаващото образование“, който ще запознае участниците с теорията и практиката на развитие на училището като системен процес, ключовата роля на работата в екип и четирите области на развитие и управление, които са в основата на Инструмента за анализ на училищната среда. Завършването на електронния курс отнема от 8 часа до няколко дни, в зависимост от индивидуалното темпо и отделено ежедневно време. Електронният курс е част от дистанционната форма на обучение и е достъпен на: https://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie  Брой квалификационни кредити: 1 Форма на обучение: Обучението се състои от две части: Част 1 – Дистанционнa. Представлява самостоятелна работа под формата на преминаване на онлайн курс, подготвен от Сдружение за споделено учене ЕЛА и завършващ с издаване на сертификат за успешно преминаване.Част 2 – Присъственa. Обучение на място Самостоятелна работа преди  обучението: Участниците имат ангажимент да се запознаят с предоствени от Сдружение за споделено учене ЕЛА писмени материали, въвеждащи в темата на обучението.След приключване на обучението участниците могат да ползват подкрепа от екипа на Сдружението в процеса на разработване на политика и процедури за закрила на детето в тяхното училище, в под формата на консултация. Обучител: Елисавета Таракджи е специалист „Обучение и развитие“. Професионален опит като: педагогически съветник;  индивидуално и семейно консултиране на деца и семейства; работа с уязвими групи; управление на случай в социалната работа и др. Базисна подготовка по Позитивна психотерапия, с право за работа по метода под супервизия. Богат опит в управление на групов процес и провеждане на интерактивни форми на обучениe Участието става само след записване и заплащане.За записване попълнете формата за регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3uDPA_vSDanz-XA-EuxJVg8Y2H2ctgpXtgm2JFlppgWaIdA/viewform?usp=sf_link  Такса и начин на плащане:  • Таксата при регистрация до 5 дни преди датата на провеждане е 70лв. След тази дата, участниците заплащат стандартната цена за обучение от 80 лв.;• Заплащането се извършва авансово по банков път, най-късно два дни преди датата на обучението. Данни за плащане по банков път:Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛАБанка: УниКредит Булбанк АДBIC: UNCRBGSFIBAN:  BG85UNCR70001523115044Валута: Български леваОснование за плащане: Обучение „Детска закрила“ За повече информация: Елисавета Таракджи, e.tarakdji@cie-bg.eu , 0878 934 830,или офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА (+359 2) 870 20 63.

Одна школа для всех

Одна школа для всех - это наша самая масштабная и всеобъемлющая цель, наша raison d’etre (raison d’etre, фр. – смысл существования). Нашей конечной целью является широкое внедрение и применение принципов инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование представляет собой процесс изменения школьной среды, основанный на уважении и принятии другого. Мудрое управление школьными процессами таким образом, чтобы дети получали поддержку для развития своих способностей и преодолевали трудности, чтобы учителя испытывали воодушевление и уверенность в том, что могут справиться с растущими вызовами, а родители – принимали на себя ответственность и выполняли свою роль, сотрудничая со школой.

ЕЩЕ