ela-bg.eu

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА CIE.BG

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от Сдружение „Център за приобщаващо образование“ безплатни информационни услуги и ресурси посредством порталния уебсайт https://www.cie.bg („Общите условия”) и урежда отношенията между Сдружението и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта http://priobshti.se безплатни или платени информационни услуги и ресурси.

І.ДЕФИНИЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1. "IP Адрес" ("IP address") e уникален идентификационен номер, използван от машини, който ги идентифицира, когато изпращат и получават информация през Интернет или локална мрежа, свързващи се със страница или ресурс на потребителя, посредством интернет протокол, даващо възможност тези машини да бъдат локализирани в глобалната Интернет мрежа.
2. Сдружение „Център за приобщаващо образование“ (наричано по-долу за краткост ЦПО) е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано по фир. дело № 4445/2007, по описа на СГС, ЕИК 175256518, със седалище град София и адрес на управление ж.к.Младост, бл.342, вх.Б, ет.6, ап.42 и адрес за кореспонденция 1000 София, ул.Княз Борис I № 133, тел.. (+359 2) 986 96 96, факс (+ 359 2) 870 20 63, e-mail: office@cie-bg.eu, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрирания от него Интернет портал: https://www.cie.bg.
3. https://www.cie.bg е платформа (портален уебсайт), която предоставя информационни и образователни ресурси и услуги, описани в настоящите Общи условия. Платформата дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да правят и онлайн дарения, като за целта на сайта има специален раздел „Дари“ (https://www.cie.bg/bg/donate), съдържащ условията и изискванията към дарителите.
4. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо или юридическо лице, което ползва предоставяните от уебсайта https://www.cie.bg информационни или образователни услуги и ресурси.
5. „Потребителски профил” е обособена част в https://www.cie.bg, съдържаща индивидуална информация за потребителя, която е предоставена от самият него, когато се регистрира на сайта. Тази информация се съхранява и пази от https://www.cie.bg и достъпът до съответния потребителски профил се осъществява посредством потребителско име (user name) и парола (password).
6. „Потребителско име” е произволно избрано от съответния потребител свободно съчетание от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в https://www.cie.bg.
7. „Парола” е произволно избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира.
8. "Злоумишлени действия" са всякакви действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или които са причина за нанасяне вреди на лица, свързани към Интернет, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на всякакви действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен и търговски шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), умишлено изпращане на "троянски коне" или инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
9. "Електронна препратка" (link/hyperlink) е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която препраща читателя към някой друг елемент от страницата или към друг информационен ресурс или обект извън страницата или сайта, които са разположени локално или в компютърна мрежа.
10. "Интернет страница" (уебстраница) е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена част от него.
11. „Потребителското съдържание” представлява всякакви данни, (информация, текст, звук, видеоклипове, файлове, софтуер и програми, музика, снимки, графики, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница, които всеки потребител разполага на Сървър на ЦПО, за да могат те да са достъпни чрез Уебсайта https://www.cie.bg за всеки друг потребител.
12. „Търговско съобщение” е рекламно или друг вид съобщение, което има за цел да представи стока или услуга, предоставяна от физическо или юридическо лице, извършващо търговска дейност или упражняващо свободна професия.
13. „Случайно събитие” представлява непредвидено към момента на сключването на договора за предоставяне на съответната услуга обстоятелство от извънреден или форсмажорен характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

II.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
14. Сдружение „Център за приобщаващо образование“ чрез уебсайта https://www.cie.bg предоставя на всеки един ПОТРЕБИТЕЛ изброените в настоящите Общи условия услуги, като всеки един ПОТРЕБИТЕЛ се задължава да спазва определените в тях правила и изисквания.
15. Сдружение „Център за приобщаващо образование“ чрез уебсайта https://www.cie.bg предоставя една част от услугите без да е необходима предварителна регистрация от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Такива услуги са достъп до новини, публикации, различни информационни ресурси, изследвания, обяви и календар за предстоящи събития, различни видове обучения, семинари и конференции, електронни препратки и връзки към други сайтове, услугата „Търсене“ представляваща достъп до автоматизирано търсене на данни и услугата „Бюлетин“;
16. Използването на една част от предлаганите услуги на уебсайта https://www.cie.bg се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ само след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил, посредством потребителско име и парола.
17. Всички отношения между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и предлаганите от Сдружение „Център за приобщаващо образование“ на уебсайта https://www.cie.bg платени услуги се уреждат от настоящите Общи условия.

III.ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ЛИЧЕН ПРОФИЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
  18. При регистрацията си, всеки един ПОТРЕБИТЕЛ избира свободно потребителско име и парола. В случай, че избраното потребителско име е свободно, той го получава и то служи за достъп до неговия потребителски профил, а с това и възможността да използва всички услуги по т.16 от настоящите Общи условия.
19.Всяко едно потребителско име представлява уникално съчетание от букви и цифри с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава възможност да използва всички услуги на уебсайта https://www.cie.bg изискващи регистрация. Сдружение „Център за приобщаващо образование“ не носи отговорност за избора на потребителското име на ПОТРЕБИТЕЛЯ и неговото евентуално съвпадение с друго, както и за това то да засяга права на трети лица, правото на търговско наименование или други права, които са предмет на интелектуална собственост. Паролата представлява свободно съчетание от букви и цифри, които заедно с потребителското име дава достъп на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до неговия профил и съответните услуги.
20.Всеки един ПОТРЕБИТЕЛ има право само на един активен потребителски профил на уебсайта https://www.cie.bg. Съгласно настоящите Общи условия се забранява ПОТРЕБИТЕЛ да се регистрира под чуждо име или като използва чужда самоличност. В такъв случай, Сдружение „Център за приобщаващо образование“ може да откаже регистрация на подобен ПОТРЕБИТЕЛ или да заличи вече съществуваща, като не носи отговорност за произтичащите от това последици.
21.Настоящите Общи условия са достъпни на адрес https://www.cie.bg и се съдържат на всяка отворена страница на уебсайта като електронна препратка. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ ползващ услугите и ресурсите на уебсайта https://www.cie.bg декларира, че е запознат с тях, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Това се отнася и за ПОТРЕБИТЕЛ, който е непълнолетен, като с ползването или регистрацията си, той декларира съгласието и на своите родители или настойници с настоящите Общи условия.
22.За да може да ползва изброените в т.16 от настоящите Общи условия услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се регистрира предварително, като попълни формуляр в он-лайн форма, която се намира на адрес https://www.cie.bg. Ако регистрацията се извършва от непълнолетно лице, то декларира и съгласието на своите родители или настойници с Общите условия.
23.При извършването на регистрацията, посредством отбелязване на полето „Съгласен съм с Общите условия на https://www.cie.bg ПОТРЕБИТЕЛЯТ, прави изрично  електронно заявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така той декларира, че е запознат и е съгласен с Общите условия.

IV.ПРОМЕНИ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
24.В случай на промяна на предлаганите услуги на уебсайта https://www.cie.bg, допълване или промяна на услугите, наличие на законодателни или други промени, настоящите Общи условия, могат да бъдат променени от Сдружение „Център за приобщаващо образование“. Когато бъде извършена промяна в Общите условия, Сдружение „Център за приобщаващо образование“ е длъжно да ги доведе до знанието на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, посредством публикацията им на уебсайта https://www.cie.bg, който в срок от 15 дни е длъжен да се запознае с тях. В случай, че регистриран ПОТРЕБИТЕЛ изрази своето несъгласие или не приеме промените в Общите условия в указания срок, това ще доведе до автоматичното прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и прекратяване на ползваните от него услуги. В този случай Сдружение „Център за приобщаващо образование“ има правото да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до неговия профил и да изтрие от своя сървър цялото потребителско съдържание.

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
25.Договорът, който сключва всеки един ПОТРЕБИТЕЛ със Сдружение „Център за приобщаващо образование“ поражда своето действие от момента на постигане на съгласие, описано в т.14-16, като за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ, това действие е за неопределен срок, до прекратяването му по реда на т.30 от настоящите Общи условия, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване ползването на услугите по т.15.

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26.Всеки един ПОТРЕБИТЕЛ има право да използва съдържанието и материалите, публикувани на уебсайта https://www.cie.bg, единствено и само за лично ползване при стриктното спазване на настоящите Общи условия. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ използва, цитира или се позове на материал, публикуван на уебсайта https://www.cie.bg, той е длъжен да отбележи това обстоятелство, като посочи заглавието на статията (материала), неговия автор и приложи линк, който да указва местоположението на въпросният текст на уебсайта https://www.cie.bg. Всеки който иска да препубликува материал, от уебсайта https://www.cie.bg е длъжен да спазва настоящите Общи условия, като освен това е длъжен първо да се свърже с редактора на https://www.cie.bg (на e-mail office@cie-bg.eu) за получаване на изрично съгласие от страна на редактора и уговаряне на детайлите относно препубликуването
27.За всеки, който желае да осъществи медийно партньорство, като използва публикации или други материали публикувани на уебсайта https://www.cie.bg важи т.26 от настоящите Общи условия, както и задължението да се договари с редактора на https://www.cie.bg като го уведоми в писмен вид за това на e-mail office@cie-bg.eu.
28.Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е длъжен, при ползване на услугите, предоставяни от https://www.cie.bg да не разполага на сървърите на уебсайта, както и да не прави обществено достояние информация от какъвто и да е вид, която:
- съдържа или призовава към насилие, включително по отношение на животни;
- противоречи или нарушава българското законодателство и настоящите Общи условия;
- представлява религиозна агитация;
- обижда или накърнява религиозни чувства и вярвания на трети лица;
- е обект на авторско или сродните му права, без изричното съгласие на носителя на това право
- е с порнографско съдържание;
- подтиква или пропагандира към извършването на терористична или друг вид античовешка дейност;
- пропагандира дискриминация основана на пол, вяра, раса, расистка или друга недемократична идеология;
29.Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е длъжен при използване на предоставените от уебсайта https://www.cie.bg услуги, да не нарушава настоящите Общи условия, да не извършва каквито и да е злоумишлени действия, както и да не извършва действия, в резултат на които се зарежда нежелано от другите потребители съдържание от типа „pop up“ и други подобни.
30.Всеки един ПОТРЕБИТЕЛ има право да се откаже от използването на предоставените от Сдружение „Център за приобщаващо образование“ услуги, посредством прекратяване на регистрацията си на уебсайта https://www.cie.bg. От момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯ прекрати регистрацията си, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ, от момента, в който преустановят ползването на услугите по т.15 и 16, договорът между страните се счита за автоматично прекратен. Последиците от прекратяването настъпват веднага – Сдружение „Център за приобщаващо образование“ прекратява достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до неговия профил и има право да заличи от сървърите си цялото потребителско съдържание.

VII.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“
31. Сдружение „Център за приобщаващо образование“ не е длъжно да извършва контрол на начина на ползване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на предоставяните услуги, както и  на вида на потребителското съдържание. За Сдружение „Център за приобщаващо образование“ не съществува задължение да следи и наблюдава информацията съхранявана на сървърите му, както и да издирва или следи за факти, доказващи извършването на неправомерна или незаконосъобразна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
32.С оглед разпоредбите на действащото законодателство в Република България, Сдружение „Център за приобщаващо образование“ съхранява на своите сървъри информация и ресурси на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ и може да ги предоставя на компетентните органи, когато те са изискани по съответния законоустановен ред и се нарушават права и законни интереси на трети лица.
33.Сдружение „Център за приобщаващо образование“ има правото по собствена преценка да спира или ограничава достъп на всеки ПОТРЕБИТЕЛ до услугите на уебсайта https://www.cie.bg, когато по преценка на Сдружението или ако може да се направи извод от предоставена от трети лица информация, че съответният ПОТРЕБИТЕЛ използва услугите в противоречие с настоящите Общи условия, нормативни разпоредби и добрите нрави.
34.Сдружение „Център за приобщаващо образование“ не е длъжно да премахва или скрива потребителско съдържание или публикация в уебсайта https://www.cie.bg по искане на ПОТРЕБИТЕЛ, който го е публикувал.
35.Когато даден ПОТРЕБИТЕЛ не използва своя профил в продължение на 120 дни след първоначалната регистрация или в продължение на 365 дни не го е посещавал, Сдружение „Център за приобщаващо образование“ има право да прекрати регистрацията му и да заличи цялото потребителско съдържание от своите сървъри. От този момент се счита за прекратен и договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ.
36.Сдружение „Център за приобщаващо образование“ има право да поставя по свое усмотрение на страниците на уебсайта https://www.cie.bg, включително и в съответния потребителски профил всякакви реклами, рекламни банери, електронни препратки към други сайтове, които не са под негов контрол. В този случай Сдружение „Център за приобщаващо образование“ не носи никаква отговорност както за съдържанието, така и за верността му.
37.Сдружение „Център за приобщаващо образование“ има право да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, както и да сезира компетентните органи, ако съответния ПОТРЕБИТЕЛ със своето поведение нарушава действащото законодателство или настоящите Общи условия. Същото се отнася и когато Сдружение „Център за приобщаващо образование“ получи информация, даваща достатъчно основания да се счита, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на услугите, би могло да представлява престъпление или административно нарушение. В тези случаи Сдружение „Център за приобщаващо образование“ не носи никаква отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спиране, ограничаване или модифициране  на Услугите.

VIII.ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
38.Когато един ПОТРЕБИТЕЛ  разположи съдържание на уебсайта https://www.cie.bg, под каквато и да е форма, той предоставя на Сдружение „Център за приобщаващо образование“ неизключително право да го използва, разпространява публично в Интернет, включително да предоставя достъп на неограничен брой лица до него, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за времето, през което съответното Потребителското съдържание е разположено на сървърите на  Сдружение „Център за приобщаващо образование“, както и за сроковете по т.35 от настоящите Общи условия.
39.Ако потребителското съдържание представлява или включва в себе си обекти и права на интелектуална собственост, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да декларира, че притежава или е носител на съответните права, както и че разполагането на това съдържание на уебсайта https://www.cie.bg, не нарушава права от какъвто и да е характер на трети лица. Това деклариране от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ се извършва посредством изпращането на съобщение в електронен вид на office@cie-bg.eu.
40.При използването на всички услуги, които са предмет на настоящите Общи условия, всеки един ПОТРЕБИТЕЛ получава достъп до съдържание на уебсайта https://www.cie.bg, което е предмет на авторско право или други права на интелектуална собственост на Сдружение „Център за приобщаващо образование“ или на други лица. В тези случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съответното съдържание с оглед използването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и има право да го използва, записва, възпроизвежда или разпространява публично, като спазва изискванията на т.26, 27 и 28 от настоящите Общи условия.
41.За публикуваното или направено достъпно за трети лица потребителско съдържание на уебсайта https://www.cie.bg, е отговорен единствено и само ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който го е направил и носи съответните последици за това.
42.Ако ПОТРЕБИТЕЛ или трето лице счита, че друг ПОТРЕБИТЕЛ е нарушил негови авторски права или права на интелектуална собственост, той трябва да уведоми Сдружение „Център за приобщаващо образование“ в писмена форма, на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление, или по електронен път на адресът на електронната поща, който е посочен за контакти със Сдружение „Център за приобщаващо образование“. В уведомлението трябва да е посочен точно материалът, за който се твърди че нарушава съответните права, както и лицата, които са носители на това право.

IX.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

43.Сдружение „Център за приобщаващо образование“ полага всички необходими грижи, във връзка със събирането и съхраняването на личните данни на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, като се ръководи от разпоредбите на Закона за защита на личните данни и всички други нормативни актове свързани с това.
44.Сдружение „Център за приобщаващо образование“ има право да събира, обработва и съхранява информация за всеки ПОТРЕБИТЕЛ, която служи за неговото идентифициране и може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и тази информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ въвежда доброволно.
45.При попълването на регистрационната форма от всеки ПОТРЕБИТЕЛ Сдружение „Център за приобщаващо образование“ се задължава да обозначи кои полета от нея са задължителни и кои са с доброволен характер. Сдружение „Център за приобщаващо образование“ се задължава да събира и използва информацията предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ само за целите предвидени в настоящите Общи условия и при стриктното спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373).
46.Сдружение „Център за приобщаващо образование“ събира и може да използва предоставената от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация за директен маркетинг, за да им предлага участие в различни анкети и запитвания, покани за събития, включително и за изпращане на търговски съобщения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Сдружение „Център за приобщаващо образование“ си запазва правото да запазва автоматично информация, когато устройство на ПОТРЕБИТЕЛ изпраща към негови сървъри за да следи активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

X.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

47.Сдружение „Център за приобщаващо образование“ предоставя за ползване от всеки един ПОТРЕБИТЕЛ услугите на уебсайта https://www.cie.bg, но с оглед на обстоятелството, че са безплатни няма задължение да ги гарантира, както и че ще осигури непрекъснатост и сигурност на ползването им. С приемането на Общите условия, всеки един ПОТРЕБИТЕЛ декларира, че използването на тези услуги е на негов риск и страните се съгласяват, че Сдружение „Център за приобщаващо образование“ не носи отговорност за причинени вреди на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
48.Сдружение „Център за приобщаващо образование“ не носи каквато и да е отговорност, свързана с наличността и качеството на стоки и услуги, рекламирани или представени на уебсайта https://www.cie.bg, от трети лица. Липсата на контрол от страна на Сдружение „Център за приобщаващо образование“ по отношение на действията на тези трети лица не обвързва неговата отговорност за техни противоправни действия, поемането и изпълнението на задължения от тяхна страна и причинените от тях вреди.
49.Сдружение „Център за приобщаващо образование“ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛ или трети лица вследствие на прекратена или заличена регистрация, спиране или ограничаване на някакъв вид услуга.
50.Сдружение „Център за приобщаващо образование“ не носи никаква отговорност и поради това обстоятелство не дължи каквито и да било обезщетения на лица, чиито лични данни са били използвани от други лица, за да се ползват услуги на уебсайта https://www.cie.bg.
51.С приемането на тези Общи условия, всеки един ПОТРЕБИТЕЛ декларира че е запознат и се съгласява с възможността за евентуални смущения и прекъсвания при ползването на различните услуги, предлагани на уебсайта https://www.cie.bg, и декларира, че няма да претендира никакви обезщетения от Сдружение „Център за приобщаващо образование“ в тази връзка.

XI.ДРУГИ УСЛОВИЯ
52.Уебсайтът https://www.cie.bg се поддържа от Сдружение „Център за приобщаващо образование“, като цялото техническо оборудване е разположено на територията на Република България.
53.Всички спорове между страните се решават на основата на разбирателството, а в случай, че такова не бъде постигнато – по съдебен ред.

Настоящите Общи условия са приети с решение №146/31.05.2017 г. на Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование и влизат в сила на 1 юни 2017 г.