ela-bg.eu

ПОКАНА за редовно годишно Общо събрание на Сдружение „Сдружение за споделено учене ЕЛА” за 2023 г.

14.09.2023
ПОКАНА за редовно годишно Общо събрание на Сдружение „Сдружение за споделено учене ЕЛА” за 2023 г.
В изпълнение на правомощието си чл. 22, ал.1 и чл. 23, ал. 1 във връзка с чл.23 ал.3 от Устава на „Сдружение за споделено учене ЕЛА” Управителният съвет на
Сдружението свиква редовно годишно общо събрание на сдружението на 27.09.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: , гр. София, ул."Княз Борис I" 133, ет.1, при следния
дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на УС на Сдружението през 2022 г.;Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на УС на Сдружението през 2022 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 г.; Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 г..;
3. Освобождаване от отговорност на УС за работата му през 2022 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност УС на Сдружението за работата му през 2022 г.
4. Приемане на бюджета на Сдружението за 2023 г.; Проект за решение: ОС приема предложения от УС бюджет на Сдружението за 2023 г.;
5. Разни. Проект за решение: по предложение на членовете.

Писмените материали са на разположение на членовете в адреса на управление на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на
Сдружението, събранието ще се проведе същия ден в 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Прикачени файлове