ela-bg.eu

Профил на приобщаващия учител

18 март 2016
Профил на приобщаващия учител
Автор и източник: Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование www.european-agency.org. Превод от английски език

Обучение на учители за прилагане принципите на  приобщаващото образование

ПРОФИЛ НА ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ


Четири основни ценности, отнасящи се до ученето и преподаването, бяха идентифицирани като фундаментални за работата на учителите в приобщаващото образование. Това са:

1.    Способност за оценка на различните възможности на учениците – приемане на различията на учениците като ресурс и ценно предимство за ученето.

2.    Подкрепа на всички ученици – учителите да имат високи очаквания за постиженията на всички ученици;

3.    Съвместна работа – сътрудничеството и  работата в екип са основни подходи за всички учители;

4.    Лично професионално развитие – преподаването е и учене и учителите са отговорни за това да учат през целия си живот.

По надолу в текста, тези основни ценности са представени със съответните области на компетентност на учителите.

Областите на компетентност са съставени от 3 компонента: отношение към учениците, знания, умения.

Отношението, с което учителите подхождат към децата и самото разбиране на проблема изискват определени знания и ниво на разбиране. Едва тогава идва необходимостта от умения, за да може това знание да бъде използвано на практика.

За всяка област на компетентност са представени съществените знания и умения.

С цел да се отдаде еднакво значение на всички важни фактори, областите на компетентност са представени в списък. Важно е да се отбележи, че факторите не са подредени йерархически и не бива да се разглеждат изолирано един от друг, тъй като те са тясно свързани помежду си и до голяма степен са взаимно зависими.

Представени са само онези области на компетенция, които участниците в проект TE4I извеждат като ключови по време на своите дискусии и те не са изчерпателни.

 

1. Способност за оценка на различните възможности на учениците –приемане на различията на учениците като ресурс и ценно предимство при ученето.

Областите на компетентност тук се отнасят до:

- Разбиране на концепцията на приобщаващото образование;

- Гледната точка на учителя върху различията на учениците.

1.1 Разбиране на концепцията на приобщаващото образование

Отношението и принципите, определящи тази област на компетентност са:

… образованието се основава на разбирането за равенство, човешки права и демократичност за всички ученици;

… приобщаващото образование се отнася до социални реформи и не подлежи на преговори;

… приобщаващото образование и качественото образование не бива да се разглеждат като отделни видове образование;

…достъпът до общообразователните училища сам по себе си не означава нищо; участието означава всички ученици да са включени в значими за тях учебни дейности;

Най-важните знания и разбирания в тази област на компетентност са:

… теоретични и практически концепции и принципи в подкрепа на приобщаващото образование на глобално и местно ниво;

… по-широка система от култури и политики на образователните институции на всички нива, които имат отношение към приобщаващото образование. Възможните силни и слаби страни на образователната система, в която учителите работят трябва да бъдат открити и осъзнати от тях;

… приобщаващото образование е подход към всички ученици, не само към тези, идентифицирани като имащи допълнителни нужди или застрашени от изключване от образователната система;

… използването на различна терминология за описване и категоризиране на учениците; езикът, с който учителите си служат, когато говорят за приобщаване и различия;

… приобщаващото образование като съвкупност от присъствие (достъп до образование), участие (придобиване на качествен опит) и постижения (процесът на обучение и резултати) на всички ученици;

Ключови умения, които трябва да се развият в тази област на компетентност включват:

… критична оценка на личностните разбирания и схващания и влиянието, което те имат за другите;

… етичност и конфиденциалност при общуване;

… способност за разбиране на конкретната ситуация и контекст;

… прилагане на стратегии, които подготвят учителите да се справят с неприобщаващо поведение и работа в ситуации на изолация;

… проявяване на емпатия към разнообразните нужди на учениците;

… демонстриране на уважение в социалните взаимоотношения и използване на подходящ език в общуването с учениците или други заинтересовани страни в образованието.

1.2 Гледната точка на учителя относно различията на учениците

Отношения и разбирания, определящи тази област на компетентност са:

… да си „различен“ е нещо напълно нормално;

… различията трябва да се уважат, да бъдат ценени и възприемани като ресурс, който засилва възможностите за учене и е носител на нови ценности в училището, местните общности и обществото като цяло;

… всеки ученик има право гласът му да бъде чут и да му бъде обърнато внимание;

… учителят е ключовият фактор, влияещ на самооценката на учениците, а в последствие и върху техния потенциал за учене;

… категоризирането и поставянето на етикети могат да имат негативно влияние върху възможностите за учене.

Най-важните знания и разбирания в тази област на компетентност са:

… важна информация относно различията на учениците (породена от допълнителни потребности, културни, езикови, социално-икономически фактори, минал опит и др.);

… самите ученици са ресурс за подпомагане на ученето за приемане на различията, както за тях самите, така и за техните връстници;

… всеки ученик учи по различен начин. Това може да бъде използвано в подкрепа, както на собственото учене, така и на това на своите връстници;

… училището като общност и социална среда, влияе върху самооценката и потенциала за учене на учениците;

…училището и учениците в класната стая са в процес на постоянна промяна; различията не бива да се разглеждат като нещо статично.

Ключови умения, които трябва да се развият в тази област на компетентност включват:

… да се научим как да учим от различията;

… да открием най-правилния начин да отговорим на различията във всяка една ситуация;

… темата за различията да бъде застъпена в учебния план;

… използване на различията в подходите и стиловете на учене като ресурс за учителите;

… принос към изграждането на училището като общност, която насърчава, уважава и отбелязва напредъка на всички свои ученици.

 

2. Всички ученици да бъдат подкрепяни – учителите да имат високи очаквания за постиженията на всички ученици.

Областите на компетентност тук се отнасят до:

- Насърчаване на академичното, практическото, социалното и емоционално учене на всички ученици;

- Ефективни подходи на преподаване в класа, където всички деца учат заедно.

 

2.1 Насърчване на академичното, практическото, социалното и емоциално учене на всички ученици

Отношенията и разбиранията в подкрепа на тази област на компетентност са:

… ученето е преди всичко социална дейност;

… академичното, практическото, социалното и емоционално учене са еднакво важни за всички ученици;

… очакванията на учителите са ключов фактор за успеха на учениците и за това е важно те да имат високи очаквания за всички;

… всички ученици трябва да участват активно във вземането на решение по отношение на тяхното обучение и оценяването на постиженията им;

… учителите и семейството са важен ресурс за обучението на учениците;

… придобиването на качества като решителност и самостоятелност е от изключителна важност за учениците;

… способността за учене и потенциалът на всеки един ученик трябва да бъдат открити и развивани.

Най-важните знания, определящи тази област на компетентност са:

…осмисляне на това колко ценна е съвместната работа с родителите и семействата;

… типични и атипични пътища на развитие на детето, особено по отношение на социални умения и умения за комуникация;

… различни модели на учене и подходи за учене, използвани от учениците.

Важните умения, които трябва да се развият в тази област на компетентност включват:

… учителят трябва да бъде ефективен събеседник на вербално и невербално  ниво, който да отговаря на разнообразните нужди на учениците, родителите и другите професионалисти;

… подкрепа на развитието на комуникационните умения и възможности на учениците;

… оценяване и доразвиване на уменията на учениците за учене как да се учи;

… възпитаване на учениците да бъдат независими и самостоятелни;

… насърчаване на подходи за учене, базирани на съвместна работа;

… въвеждане на подходи за ръководене на позитивното поведение, които подкрепят социалното развитие и общуването;

… съдействие в ситуации в училище, при които учениците е възможно да „поемат риск“, дори и да не се справят в сигурна среда;

… използване на оценка при подходите за учене, която взима предвид социалното, емоционалното и академичното учене.

2.2 Ефективни подходи на преподаване в класа, където всички деца учат заедно

Отношенията и принципите, определящи тази област на компетентност са:

… ефективните учители са учители на всички ученици;

… учителите носят отговорност за улесняване на ученето на всички ученици в класната стая;

… способностите на учениците не са ограничени; всички ученици са способни да учат и да се развиват;

… ученето е процес и целта на учениците е да развият умения как да учат, а не  само да запомнят съдържанието на уроците;

… процесът на учене е един и същ за всички ученици – има съвсем малко на брой „специални техники“;

… в някои случаи, някои обучителни трудности могат да изискват адаптиране на учебния план и на подходите на преподаване.

Най-важните знания и разбирания в тази област на компетентност са:

… теоретичните знания и моделите на преподаване подкрепят процеса на учене;

… подходи за стимулиране на позитивно поведение и управление на класната стая;

… управление на физическата и социална среда в класната стая, в подкрепа на обучителния процес;

… идентифициране на пречките пред учене и начини за справяне с тях. Включване на тези техники в подходите на преподаване;

… развиване на базисни умения – в частност ключови компетенции, заедно с асоциирани подходи на преподаване и оценка;

… оценка на методите за учене, с фокус върху разпознаването на силните страни на ученика;

… диференциране на учебния план, на процесите на учене и на материалите за учене, така че всички ученици да бъдат приобщени и да бъдат посрещнати техните различни нужди;

… персонализирани обучителни подходи за всички ученици, които ги подкрепят да развият самостоятелност в процеса на учене;

… развиване, прилагане и ефективно преразглеждане на индивидуални образователни планове или подобни индивидуални програми на учене, когато е подходящо;

Важните умения, които трябва да се развият в тази област на компетентност включват:

… прилагане на лидерски умения в класната стая, които включват системни подходи за позитивно управление на класната стая;

… индивидуална работа с учениците, но също така и в смесени групи;

… използване на учебните планове като средство за приобщаване, увеличаващо възможностите за достъп до учене;

… справяне с различията в процеса на развитие на учебния план;

… определяне на методите, съдържанието и резултатите от ученето;

… работа с учениците и техните семейства с цел да се индивидуализира процеса на учене и поставяне на целите;

… улесняване на съвместното учене, при което учениците си помагат взаимно по различни начини, включващи взаимно обучение между връстници, с гъвкаво разпределение на учениците в групи;

…  използване на голям набор от методи и подходи за преподаване по систематичен начин;

… използване на информационни и адаптирани технологии, в подкрепа на гъвкави начини на преподаване;

… прилагане на подходи за учене, основаващи се на факти, за постигане на образователните цели, алтернативни пътища на учене, гъвкави инструкции и даването на ясна обратна връзка на учениците;

… оценка за ученето и оценка на ученето, в негова подкрепа, които не дават етикети и не водят до негативни последици за учениците;

… ангажиране с учениците за съвместно решаване на проблемите;

 … развиване на набор от умения за вербална и невербална комуникация с цел улесняване на ученето.

 

3. Съвместна работа – сътрудничеството и работата в екип са основни подходи за всички учители

Областите на компетентност тук са:

-  Работа с родителите и семействата;

- Съвместната работа с други специалисти в областта на образованието.

 

3.1 Работа с родителите и семействата

Отношенията и принципите, определящи тази област на компетентност са:

… повишаване на знанието, че съвместната работата с родители и семейства допълнително спомага за постигането на добри резултати;

… зачитане на културните и социалните особености на родителите и семействата;

… разбирането, че ефективната комуникация и съвместната работа с родителите и семействата е отговорност на учителите.

Най-важните знания и разбирания в тази област на компетентност са:

… приобщаващо преподаване, базирано на сътрудничество и съвместна работа;

… значимостта на позитивното междуличностно общуване;

… влиянието на междуличностното общуване върху постиженията на учениците.

Важните умения, които трябва да се развият в тази област на компетентност включват:

… ефективно ангажиране на родителите и семействата, в подкрепа на процеса на учене на техните деца;

… ефективна комуникация с родителите и другите членове на семейството с различен културен, етнически, езиков и социален статус.

3.2 Съвместна работа с други специалисти в областта на образованието

Отношението и принципите, определящи тази област на компетентност са:

… приобщаващото образование изисква всички учители да работят в екип;

… сътрудничеството, партньорството и работата в екип са ключови подходи за всички учители и трябва да бъдат приветствани;

… съвместната работа в екип подкрепя професионалното учене със и от други професионалисти.

Най-важните знания и разбирания в тази област на компетентност са:

… значение и предимства на съвместната работа с други учители и професионалисти;

… налични системи и структури за бъдеща подкрепа, принос и съвети;

… мултидисциплинарни работни модели, в които учителите в приобщаващата класна стая си сътрудничат с други експерти от различни области;

… подходи за съвместно преподаване, при които учителите използват ефективно екипния подход, като въвличат самите ученици, родителите, съучениците, други училищни преподаватели и помощния персонал, както мултидисциплинарен екип, когато е подходящо;

… езикът/терминологията и основните концепции и перспективи на други професионалисти, участващи в образователния процес;

… силните връзките, които съществуват между отделните звена трябва да бъдат приети и учителите трябва ефективно да боравят с тях.

Важните умения, които трябва да се развият в тази област на компетентност включват:

… умения за ръководене на процесите в класната стая, които улесняват ефективната съвместна работа;

… съвместно преподаване и работа в мобилни екипи;

… работа в училищната общност и възползване от вътрешни и външни за училището ресурси;

… превръщане на класа в общност сама по себе си, която е част и от голямата училищна общност;

… принос към всички процеси на развитие, преразглеждане и оценка в училище;

… решаване на проблемите съвместно с други специалисти;

… принос за по-широка мрежа от партньорства с други училища, обществени организации и образователни институции;

… използване на голям набор от умения за вербална и невербална комуникация с цел улесняване на сътрудничеството и съвместната работа с други професионалисти.

 

4. Личностно професионално развитие – преподаването е и учене, а учителите са отговорни за това да продължават да учат през целия живот.

Областите на компетентност са:

- Учителите като рефлективни практици;

- Образователната степен е само основата, върху която се трупат професионални умения.

4.1 Учителите са гъвкави и практични

Отношенията и принципите, определящи тази област на компетентност са:

… преподаването е процес на решаване на проблеми, който изисква текущо и системно планиране, оценяване, преосмисляне и e последван от променящи се действия;

… практиките на рефлексия улесняват учителите да работят ефективно с родителите, както в екип с другите учители и професионалисти в и извън училище;

… значението на практиката, основаваща се на фактите да ръководи учителя в неговата работа;

… вземане под внимание на развитието на персонализиран педагогически подход, който да ръководи учителя в неговата работа;

Най-важните знания и разбирания в тази област на компетентност са:

… саморефлексия и учене как да се учи;

… какво формира рефлективния практик и как да бъде развита личната му рефлексия върху и в хода на работа;

… методи и стратегии за оценка на нечия работа и представяне;

… методи за изследване и работа и тяхното значение за работата на учителя;

… разработване на лични стратегии за решаване на проблеми.

Ключови умения, които трябва да се развият в тази област на компетентност включват:

… системно оценяване на постиженията / представянето на другите;

… ефективно включване на другите в оценяването на процесите на преподаване и учене;

… принос за развитието на училището като общност, в която се учи.

4.2 Образователната степен е само основата, върху която се изграждат професионални умения

Отношенията и принципите, определящи тази област на компетентност са:

… учителите носят отговорност за личното си постоянно професионално развитие;

… образователната степен е първата стъпка към учене през целия живот;

… преподаването е процес на учене; желанието за придобиване на нови умения, активното търсене на информация и съвети е нещо положително, а не израз на слабост;

… учителят не може да бъде експерт по всички въпроси, отнасящи се до приобщаващото образование. Основните познания в тази област са задължителни, но постоянното обогатяване на знанията по темата е ключово;

… промяната и развитието са константа в приобщаващото образование, учителите трябва да притежават умения да ръководят процеса и способност да отговарят на променящите се потребности и нужди по време на тяхната кариера.

Най-важните знания и разбирания в тази област на компетентност са:

… законът за образование и останалата нормативна уредба, свързана с него и тяхната отговорност и задължения към учениците, техните семейства, колегите и професията;

… възможности за обучения и курсове за по-нататъшно  професионално развитие, с цел задълбочаване на знанията и уменията за водене на тяхната приобщаваща практика;

Ключови умения, които трябва да се развият в тази област на компетентност включват:

… гъвкави стратегии за насърчаване на иновациите и личностното развитие;

 … усвояване на управленски стратегии, които позволяват възможности за квалификация;

…с отворени очи и проактивност за възприемане на колегите и другите професионалисти като източник на нови знания и вдъхновение;

… принос  към ученето на цялата училищна общност и процеси на развитие.

***
Текстът е публикуван през 2012 г. от Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, Одензе, Дания.

Документът е превод на оригинален текст на английски език. При възникване на въпроси относно точността на информацията в превода, моля ползвайте за  референция текста на английски език.

Настоящият документ беше разработен с цел да бъде включен в пълния  доклад за Профила на приобщаващия учител.

Текстът за Профила е насочен към законотворци и практици за усъвършенстване и редакция според нуждите с цел да отговори на широк кръг от възможни нетърговски цели.

Текстът за Профила се предоставя на база „така, както е“. Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование  няма да бъде отговорна или свързвана за каквато и да било загуба или вреда от какъвто и да е вид и връзка с използването на текста на Профила.

Всяка репродукция на всякакви други текстове за Профила на приобщаващия учител или търговската употреба на целия или части на текста за Профила са стриктно забранени, освен ако такава употреба не е изрично разрешена от Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование.


 
Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование
Секретариат: Østre Stationsvej 33,
DK-5000, Odense C,
Denmark
Тел: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org
www.european-agency.org