ela-bg.eu

AVON България и ЦПО обединяват усилията си в съвместен проект срещу насилието

AVON България и ЦПО обединяват усилията си в съвместен проект срещу насилието
През февруари 2019 г. AVON България проведе национално изследване сред ученици в 10ти клас с основен акцент насилието във взаимоотношенията, в семейна среда, както и в училище, с цел да открие основни тенденции и възприятия сред младежите по отношение на насилието над жени и момичета. Резултатите от проучването затвърждават необходимостта от провеждане на информационна кампания по повод насилието над жени и момичета в училища - кампания, която самите ученици посочват като необходима в момента.  За целта AVON България обедини усилията си с Център за приобщаващо образование в съвместен проект, който включва няколко етапа на интервенция с ученици в 10ти клас – задълбочена работа с ученици от целевата група за изготвяне и тестване на образователна програма, която да покрие техните нужди от информираност по темата, последвано от реализиране на редица образователни семинари в училища в столицата и на последващ етап в цялата страна.
 
Предвид зачестилите случаи на насилие в семейна среда и във взаимоотношенията, много от които с трагичен завършек, компанията, чиято мисия е да подкрепя жените във всеки аспект от техния живот, открива необходимост да увеличи анагажираността си в посока превенция от насилие и предоставяне на закрила на жертвите. За AVON България преодоляването нанасилието над жени и момичета трябва да започне с ранна превенция, повишаване на информираността и най-вече създаване на висока чувствителност и нетърпимост в обществото. За целта, компанията реализира проучването с цел да разбере какви са нагласите на младежите по отношение на насилието, в каква посока трябва да се насочат усилията на една кампания за превенция и какви подходи да залегнат в нея. Инициативата е част от глобалния ангажимент на Avon #stand4her, който има за основна цел да осигури финансова независимост и чувство на сигурност сред жените.
        
В проведеното национално представително проучване сред  ученици на възраст 15-16 г. относно тяхното разбиране и чувствителност към темата насилие във взаимоотношенията, с акцент върху училищната среда, се очертават интересни и важни тенденции. Анализът на обобщените данни е представен в две отделни категории – тенденции, благоприятни за работа с учениците и тенденции с негативен характер.
 
Тенденции, благоприятни за работа с учениците:
  • Повечето изследвани лица биха споделили, ако наблюдават или станат потърпевш в ситуация на насилие;
  • Заявяват готовност да реагират, вместо да пренебрегват ситуации на насилие;
  • Голям брой от изследваните лица разпознават и оценяват като негативно явление насилието и неговите форми в човешките взаимоотношения;
  • Забележително е доверието  на участвалите в проучването ученици към лица от училище – педагогически съветник, психолог, класен ръководител, като потенциален ресурс за търсене на подкрепа;
  • Значителна е и степента на доверие по същата тема спрямо връстници, което означава, че е смислено да се работи по линията развитие на капацитет за подкрепа на връстници към връстници;
  • Участвалите в проучването виждат смисъл и отчитат нужда да се говори / работи по темата в училище.

 
Тенденции, с негативен характер:
  • Изследваните лица поставят училището почти на равно с улицата като място, където се случва насилие;
  • В получените отговори ясно се очертава тенденция на обвинение към пострадалия, че е предизвикал с нещо акта на насилие;
  • Участвалите в проучването много слабо или никак не познават служби и услуги за подкрепа, които биха могли да използват в случай на насилие;
  • Споделен е забележително висок процент на наблюдавано психическо насилие.

 
На база проведеното проучаване става ясно също така, че 68.8% от запитаните посочват, че има осезаема разлика в очакванията на хората за това какво е подходящото поведение сред обществото за момичета и за момчета. Десетокласниците заявяват,         че хората очакват да се държиш по един начин, ако си момиче и по друг – ако си момче. Преобладаващи 36.3% от запитаните отговарят, че при неспазване на общоприетите норми за поведение на своя пол, това може да доведе тормоз и отхвърляне. Забележителен процент от 95.5% от запитаните момичета заявяват, че има нуждата да се говори повече за насилието над жени и момичета в училищата, тъй като това е сериозна и важна тема, за която все още няма достатъчно достъпна информация. 77.9% от момчетата също подкрепят това твърдение. Десетокласниците посочват психическото насилие като най-честата форма на тормоз в училище – 50.3%, последвано от висок процент и за физическото насилие – 29%. Пренебрегването и кибер тормоза се нареждат с почти еднакъв процент – 9.8% и 9.5%. На фона на това, 79.5% от десетокласниците твърдят, че са ставали свидетели на насилие в училище.
 
Следете сайта на AVON България, както и на Центъра за приобщаващо образование за информация за следващите стъпки от проекта.
 
За Център за приобщаващо образование:
Център за приобщаващо образование е неправителствена организация, която вече над десет години защитава правата на всяко дете да учи в приобщаваща училищна среда. Вярваме, че всяко дете трябва да се чувства в безопасност, да бъде прието и ценено и да има възможност да получи качествено образование, за да може да развие своя потенциал. Правим го като провеждаме изследвания, изготвяме анализи, консултираме създаването на политики, обучаваме учители и специалисти и ги обединяваме в професионална общност.  Подкрепяме училищата да се развиват като общности със споделени ценности и визия така, че децата да бъдат насърчавани да разгърнат  способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват подкрепени и уверени, че са ефективни и че могат да се справят с предизвикателствата, и родителите да поемат своята отговорност в партньорство с училището. Повече за дейността на Центъра можете да видите тук: www.cie.bg
 
За AVON България:
От 130 години Avon подкрепя жените предлагайки иновативни, висококачествени продукти, които основно се продават от една жена на друга. Милиони независими представители по целия свят продават емблематични марки като Avon Color и ANEW чрез своите социални мрежи и изграждат собствен бизнес на пълно или непълно работно време. Avon подкрепя както развиването на жените, така и тяхното благосъстояние. Компанията е дарила над 1 милиард долара чрез каузи посредством Avon и Avon Foundation. Научи повече за Avon и предлаганите продукти на www.avonworldwide.com